Đại hội Chi bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025

64

Ngày 29/9/2022, Chi bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1 tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có Đồng chí Bùi Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Quận 1.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị, thực hiện tốt vai trò tham mưu UBND Quận 1 trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại các dự án trên địa bàn Quận 1, đã hoàn thành việc thu hồi đất đối với 03 dự án…vận động đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2022 – 2025 của UBND quận đề ra, trong đó tập trung giữ vững an ninh chính trị, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nâng cao chất lượng phối hợp giữa các phòng ban, 10 phường và sở ngành Thành phố.

Chi bộ tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, viên chức và người lao động; lãnh đạo thực hiện theo việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tham gia học tập các chuyên đề do Quận ủy, Đảng ủy tổ chức; xây dựng kế hoạch cá nhân; tăng cường tổ chức sinh hoạt các chuyên đề gắn với nhiệm vụ của đơn vị… Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “tự phê bình và phê bình”, đấu tranh phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nâng cao tính chiến đấu của mỗi đảng viên, tạo sự đoàn kết nội bộ, xây dựng sức mạnh tập thể lãnh đạo trong chi bộ. Trong nhiệm kỳ, chi bộ kết nạp 3 đảng viên. Hàng năm, chi bộ có kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên. Chi đoàn, Công đoàn tích cực tham gia các hoạt động của cấp trên phát động và xây dựng, triển khai vận động đoàn viên thực hiện tốt các phong trào văn thể mỹ, ủng hộ, đóng góp các quỹ do cấp trên phát động; Chi Hội Chữ thập đỏ cơ quan đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Hội cấp trên giao và vận động hội viên tham gia hiến máu nhân đạo.

Phát biểu tại đại hội, Đồng chí Bùi Văn Thịnh đề nghị nhiệm kỳ tới, chi bộ tiếp tục duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý theo đúng tinh thần của hướng dẫn Chỉ thị số 10-CT/TW, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, phát triển đảng viên; thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt là Kết luận số 01-KL/TW, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; làm tốt công tác kiểm tra giám sát; tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn…

Đại hội bầu ra Cấp ủy Chi bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1 gồm 3 đồng chí; Đồng chí Lương Quý Hòa, Trưởng Ban bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1 được bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

                                                                                                N.T