Ngày 11/8/2018, UBND Quận 1 tổ chức báo cáo chuyên đề trách nhiệm giải trình cho hơn 30 cán bộ, công chức phụ trách tiếp công dân và tư pháp Quận 1 và UBND 10 phường. 
Báo cáo viên Trần Đình Trữ , Phó Chánh Thanh tra TPHCM truyền đạt Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và Thông tư số 02/2014/TT-TTCP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Trong đó, việc giải trình phải theo nguyên tắc: Đảm bảo công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời và đúng thẩm quyền, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức cá nhân; người có trách nhiệm công khai văn bản giải trình giải trình theo một trong các hình thức: Niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, đơn vị thực hiện giải trình, thông báo trên thông tin đại chúng;…

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here