Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng...

Ngày 13/4/2017, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) năm 2016 và...

Công tác kiểm tra và lãnh đạo hoạt động công tác...

Thực hiện Chương trình 13-CTr/QU ngày 30/01/2008 của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác kiểm tra và lãnh đạo hoạt động kiểm...

Hội nghị triển khai Quyết định 25-QĐ/TW của Bộ Chính trị...

Để góp phần thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định mới của Điều lệ Đảng khóa X. Ngày 22...

Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ phường Cô Giang

          Ngày 21/6/2016, Đảng bộ phường Cô Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng...

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát Quý...

Ngày 02 tháng 5 năm 2008, Ủy Ban Kiểm tra Quận ủy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám...

Quán triệt các quy định của Đảng về phòng, chống tham...

Ngày 5/10/2018, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10/5/2018 và Quy...

Ủy ban Kiểm tra Quận ủy sơ kết quý 1/2012

Ngày 10/4/2012, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng quý 1/2012...

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát

        Ngày 28-31/8/2015, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ...

Triển khai giám sát thái độ giao tiếp, ứng xử của...

Ngày 27/10/2016, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 phối hợp UBND quận tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giám sát thái...