Trang chủ Xây dựng Đảng Chống luận điệu sai trái - diễn biến hòa bình

Chống luận điệu sai trái - diễn biến hòa bình

PHÊ PHÁN NHỮNG LUẬN ĐIỆU PHỦ NHẬN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN...

Một trong những âm mưu của các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam là đưa ra những quan...

PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM: “VIỆT NAM CẦN LIÊN MINH QUÂN SỰ...

Quan điểm “Việt Nam cần liên minh quân sự để giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ” là rất sai...

NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI VÀ VÔ CĂN CỨ XUNG QUANH...

Nhà nước Việt Nam với tư cách đại diện chủ sở hữu đất đai, thực hiện mục tiêu bảo đảm đất đai được sử...

VIỆT NAM TRÚNG CỬ HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LIÊN HIỆP QUỐC

Với 145 phiếu ủng hộ, Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong phiên bỏ phiếu cuối ngày 11-10 (giờ...

Xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt...

Một thực tế không thể phủ nhận đó là kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng (XD,CĐĐ) đạt được trong thời gian qua không...

Đấu tranh phản bác âm mưu, thủ đoạn chống phá trên...

Văn học, nghệ thuật là một bộ phận quan trọng của văn hóa, tác động trực tiếp đến quan điểm, nhận thức, tư tưởng,...

NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG NGỪA CÁC THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG TÔN...

Thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, những năm qua, tôn giáo là một trong những nội dung chiến...