TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG VIỆC LAN TỎA...

Hầu hết chúng ta nghe và nói rất nhiều về việc lan tỏa thông tin tích cực, nhưng thế nào là thông tin tích...

Vận dụng tư tưởng “dĩ bất biến ứng vạn biến” của...

Hệ thống lý luận và phương châm hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều lấy thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy...

Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương...

Ngày 11/11/2022, Quận ủy Quận 1 tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII; triển khai...

Khơi dậy và phát huy giá trị đạo đức, văn hóa...

Giá trị đạo đức, văn hóa của tôn giáo là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ giá trị văn hóa Việt...

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp...

 Tăng cường và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp là một nội dung...

Tọa đàm “Giải pháp xây dựng không gian văn hóa Hồ...

Ngày 29/11/2022, Quận ủy Quận 1 tổ chức Tọa đàm “Giải pháp xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn...

Vấn đề “đối tác” và “đối tượng” trong Văn kiện Đại...

Chính sách đối ngoại của Việt Nam được thông qua tại Đại hội XIII của Đảng mang tính toàn diện và bao trùm, phản...

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về nền...

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là sự đột phá trong tư duy và thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp...

Khai giảng lớp sơ cấp chính trị khóa 3

Ngày 27/9/2022, Trung tâm Chính trị Quận 1 tổ chức khai giảng lớp sơ cấp chính trị khóa 3 năm 2022. Tham dự có...