Tính tiên phong của đảng cộng sản

Là một nhà bác học lỗi lạc nhưng trước hết C.Mác là một nhà cách mạng vĩ đại. Một trong những cống hiến lớn...

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch,...

Ngay sau khi ra đời và phát triển cho đến nay, chủ nghĩa Mác - Lênin luôn là tiêu điểm của cuộc đấu tranh...

Để báo, tạp chí của Đảng là ngọn cờ tư tưởng,...

Bài viết “Cần phải xem báo Đảng” ngắn gọn nhưng súc tích, khái quát cao như phong cách viết vốn có của Bác. Đến...

Thường xuyên “vun gốc, tỉa cành”

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” và “Muôn việc thành công...

Bảo vệ nền tảng tư tưởng là bảo vệ linh hồn,...

Trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm lịch sử, nhất là ở những thời khắc có tính bước ngoặt, thì tuyên truyền, bảo vệ...

Sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin

Chủ nghĩa Mác - Lênin là thành tựu nổi bật, vĩ đại của trí tuệ loài người về lý luận phát triển xã hội....

Thực hiện tốt nội dung “Nâng cao đạo đức cách mạng,...

Bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội thảo...

Đổi mới tư duy phát triển để tạo sự phát triển...

Trong những giai đoạn phát triển có tính bước ngoặt của mỗi quốc gia, quá trình đổi mới tư duy dựa trên nền tảng...

Triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính...

(Quanuy1hcm.org.vn) - Ngày 26/5/2022, Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Kết luận số...

Lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa...

(Quanuy1hcm.org.vn) - Ngày 19/5/2022, Trung tâm Chính trị Quận 1 tổ chức lễ bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 1...