Từ ngày 18/4 đến 21/4/2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1, Sở Nội vụ phối hợp Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức lớp bồi dưỡng cho đại biểu Hội đồng nhân dân 10 phường Quận 1 nhiệm kỳ 2016 – 2021. Có 234 đại biểu HĐND phường tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng qua 5 chuyên đề: Hội nhập Quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt Nam; Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động HĐND và đại biểu HĐND; Kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND.

Trước đó, trong ngày 11, 12 và 14/4/2017, có 37 đại biểu HĐND Quận 1 tham dự lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND quận – huyện do Sở Nội vụ và Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 3.
Được biết, Sở Nội vụ và Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức 8 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND các quận – huyện cho 942 đại biểu; đồng thời tổ chức 84 lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND phường – xã, thị trấn cho 9.310 đại biểu.