Ngày 9/7/2019, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Quận 1 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4, khóa 20 – năm 2019 cho hơn 100 học viên là cán bộ đảng viên, giáo viên, công chức, nhân viên, người lao động, lực lượng tự vệ trong cơ quan đơn vị, cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có trụ sở trên địa bàn quận tham dự.  

Khóa học diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 9/7 đến 12/7) với 7 chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới Quốc gia, Biển Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Xây dựng thôn, bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

L.T

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here