Bế giảng lớp kết nạp Đảng

0

Ngày 23/5/2008, Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị quận tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khóa II/2008 với sự tham dự của ông Vũ Sỹ Nguyên – Phó ban Tổ chức , Bà Nguyễn thị Nguyệt Thanh phó ban Tuyên giáo quận ủynbsp; và các học viên.


Lớp học có 55 học viên của 23 cơ sở đảng trực thuộc, học tập 5 chuyên đề dùng cho lớp bồi dưỡng kết nạp đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Qua lớp học, các học viênnbsp; nâng cao được nhận thức về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng lấy chủ nghỉa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và kim chỉ nam cho mọi hành động, đề ra đường lối đúng đắn cho từng thời kỳ cách mạng và đưa cách mạng Việt Nam từng bước giành thắng lợi đến ngày nay. Giúp học viên xây dựng được niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng để quyết tâm phấn đấu rèn luyện sớm trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam. Kết quả có trên 82% học viên đạt khá – giỏi.