Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa IV năm 2022

11

Ngày 28/10/2022, Trung tâm Chính trị Quận 1 tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa IV năm 2022. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1; cùng toàn thể học viên lớp đảng viên mới.

Lớp bồi dưỡng đảng viên mới được tổ chức từ ngày 23/9 đến 28/10/2022 dành cho đảng viên mới kết nạp. Chương trình gồm 10 bài giảng với nội dung: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Kết quả, có 45 học viên tốt nghiệp, trong đó có 9 học viên đạt xuất sắc, 21 học viên giỏi, 13 học viên khá và 2 học viên trung bình.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên tuyên dương những nỗ lực, kết quả đạt được của các học viên là rất xứng đáng; mong muốn các học viên tiếp tục bồi dưỡng rèn luyện trở thành người đảng viên xứng đáng với yêu cầu, mục tiêu nhiệm vụ ngày nay theo tinh thần Hội nghị Trung ương 5 về xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng vững mạnh, trong sạch; đồng chí tin tưởng và hi vọng lớp đảng viên mới tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, học tập, nghiên cứu các chủ trương, đường lối chính sách nghị quyết của Đảng, tham gia đóng góp xây dựng cho tổ chức Đảng, cho đơn vị, cho chi bộ nơi công tác ngày càng tốt hơn, trong sạch, vững mạnh hơn.

Dịp này, Trung tâm Chính trị Quận 1 khen thưởng cho 9 cá nhân đạt xuất sắc khóa học và 2 phần quà cho ban cán sự lớp.

K.L