Ngày 28/3/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 1/2019 cho 88 học viên. Tham dự có Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 Bùi Nam Hồng.

Trong 7 ngày (từ ngày 26/2 đến ngày 28/3) học 10 chuyên đề về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xa hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xả hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng. Kết thúc khóa học, 88 học viên hoàn thành chương trình học, trong đó có 10 học viên đạt kết quả xuất sắc, 60 học viên đạt kết quả giỏi.

Dịp này, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 1 biểu dương 4 cá nhân có tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp tốt trong việc tổ chức và quản lý lớp; tặng Giấy khen cho 10 học viên đạt kết quả xuất sắc trong học tập và chấp hành tốt quy định của Trung tâm

N.T