BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG ĐẢNG VIÊN MỚI KHOÁ 1 NĂM 2023

12

Ngày 16/5/2023, Trung tâm Chính trị Quận 1 tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới khoá 1 năm 2023. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy  Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận 1.

Trong thời gian từ ngày 11/4 – 16/5/2023, 180 học viên đã học tập chương trình gồm 10 bài trong cuốn Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, đã được cập nhật theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học có 180 học viên đủ điều kiện dự thi. Tổng số học viên đủ điều kiện tốt nghiệp cuối khóa là 180 học viên trong đó có 15 học viên đạt loại xuất sắc, 87 học viên đạt loại giỏi.

Tại lễ bế giảng, Trung tâm Chính trị Quận 1 biểu dương 4 thành viên ban cán sự lớp ghi nhận tinh thần phối hợp tốt trong công tác quản lý lớp; tặng Giấy khen cho 12 học viên tốt nghiệp loại xuất sắc, có tinh thần nghiêm túc trong học tập.