Bác bỏ luận điệu xuyên tạc quan điểm “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” của Đảng

2
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”1, nhằm đưa đất nước ta từng bước phát triển hùng cường, thịnh vượng. Đây cũng là vấn đề được các thế lực thù địch “quan tâm”, tập trung chống phá quyết liệt. Vì vậy, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, cần kiên quyết đấu tranh bác bỏ các luận điệu xuyên tạc quan điểm trên, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng lớn lao của toàn dân tộc.

Quan điểm “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là sự phát triển mới, lần đầu tiên được xác định trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Đây là điểm nhấn quan trọng trong tư duy, sự phát triển nhận thức của Đảng về sức mạnh nội sinh của dân tộc và phương thức phát triển đất nước trong bối cảnh mới; được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân biểu thị sự nhất trí cao (thông qua đại hội Đảng các cấp, các hình thức lấy ý kiến đã tham gia thảo luận rộng rãi trong toàn dân), góp phần xây dựng nên Nghị quyết. Ngay sau thành công của Đại hội, các cấp, ngành từ Trung ương đến các địa phương, đơn vị cơ sở đã có chương trình, kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện trong  toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mặc dù vậy, với âm mưu, thủ đoạn chống phá toàn diện nước ta, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong đó, tập trung xuyên tạc quan điểm “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong văn kiện của Đại hội. Họ ra sức rêu rao rằng, “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là quan điểm duy tâm chủ quan, một “khẩu hiệu” trống rỗng, phản khoa học, thiếu cơ sở lý luận và thực tiễn, rơi vào chủ quan, duy ý chí, v.v. Hùa theo đó, những phần tử cơ hội, phản động hoặc bất mãn chính trị tích cực móc nối với các thế lực bên ngoài đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc với nhiều hình thức khác nhau, nhằm gây nên sự hoài nghi trong các tầng lớp nhân dân đối với nội dung này. Bên cạnh đó, các nhóm đối tượng lợi dụng việc thiếu thông tin, trình độ nhận thức chưa đầy đủ của một bộ phận nhân dân, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước làm phai mờ ý chí, quyết tâm, thui chột khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam; làm suy giảm uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Những luận điệu trên, dù được các thế lực cố tô vẽ, thêu dệt thế nào chăng nữa cũng không thể phủ nhận được tính cách mạng, khoa học của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nói chung, quan điểm “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” nói riêng. Đó là quan điểm hoàn toàn đúng đắn, là nguyên vọng chính đáng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; được Đảng xây dựng trên cơ sở lý luận, thực tiễn.

Nói đến “khát vọng” là nói đến yếu tố tinh thần, là sự mong muốn, khao khát, quyết tâm dồn hết sức lực, trí tuệ, sự sáng tạo để đạt được mục tiêu đã xác định; là nguồn động lực có sức mạnh to lớn để mỗi người thực hiện thành công những nhiệm vụ quan trọng nhằm đạt được ước mơ, hoài bão của mình; không khuất phục trước mọi khó khăn, thử thách. Đối với quốc gia, dân tộc, đó là động lực để mọi tầng lớp nhân dân phát huy cao nhất sức mình nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước. Khát vọng của dân tộc Việt Nam là đưa đất nước đi tới phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng, từng bước sánh vai với các cường quốc trong khu vực và thế giới. Như vậy, “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” không phải là cái gì xa vời, trừu tượng khi Việt Nam đã có đủ điều kiện để thực hiện khát vọng đó. Vấn đề này, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã cụ thể hóa thành những phương thức rõ ràng, gắn với yêu cầu về hành động, việc làm thiết thực của mỗi cấp, ngành, tổ chức và mỗi người dân Việt Nam. Quan điểm đó, vừa là yêu cầu, vừa là lời hiệu triệu của Đảng, của đất nước đối với mỗi người Việt Nam có lương tri, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong suốt chiều dài lịch sử đất nước, với khát vọng độc lập, hòa bình đã trở thành động lực to lớn, nguồn lực nội sinh của dân tộc, tạo nên sức mạnh to lớn, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, phát huy được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập của dân tộc, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thời đại ngày nay – Thời đại Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường bảo đảm cho đất nước ta hiện thực hóa “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, hùng cường, thịnh vượng, khẳng định vị thế, sánh vai cùng các nước trong khu vực và quốc tế. Trên cơ sở phân tích sâu sắc, cùng những  dự báo khách quan, khoa học về tình hình, xu hướng phát triển của thế giới và đất nước, Nghị quyết khẳng định, bên cạnh khó khăn, thách thức, nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội, thời cơ thuận lợi để xây dựng, phát triển đất nước. Đó là, chúng ta có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam; sự quản lý, điều hành thống nhất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; có nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà ở đó, nhân dân là người làm chủ, mọi quyền lợi đều thuộc về nhân dân; có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng phát triển, hoàn thiện. Cùng với đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc; nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nguồn nhân lực được đào tạo có chất lượng cao, v.v. Đó là cơ sở vững chắc cho việc Đảng ta “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” để xây dựng đất nước; đó hoàn toàn không phải là vấn đề “trừu tượng”, “trống rỗng”, “chủ quan”, “duy ý chí”,… như một số kẻ ngộ nhận, rao giảng. Song, để thực hiện thắng lợi quan điểm “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, cũng như đấu tranh bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, thù địch, cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

1. Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, làm cho mọi người có khả năng miễn dịch với sự chống phá của các thế lực thù địch. Theo đó, các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương, đơn vị cơ sở cần tập trung giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tính đúng đắn, khoa học của các quan điểm, chủ trương mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định; làm cho các tầng lớp nhân dân nhận rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động đối với vấn đề quan trọng này. Đồng thời, đề cao trách nhiệm, tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là thực hiện khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, thịnh vượng, hùng cường trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ chính trị, xã hội mới, phù hợp với xu thế thời đại, mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân; từng bước hội nhập và vươn lên khẳng định vị thế, tầm vóc của Việt Nam trên trường quốc tế.

2. Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Cán bộ, đảng viên phải thực hiện trách nhiệm nêu gương theo các quy định của Đảng. Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kiên trì thực hiện nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thắt chặt mối quan hệ mật thiết với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

3. Tập trung xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và quản lý đất nước trong tình hình mới. Trong đó, cần làm rõ vấn đề đổi mới đồng bộ, phù hợp giữa kinh tế với chính trị, văn hóa, xã hội; giữa đổi mới kinh tế với đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực trên cơ sở phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát của nhân dân theo hướng “Nhà nước của dân, do dân và vì dân”. Cùng với đó, hệ thống pháp luật cũng cần phải được nghiên cứu cụ thể, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn cách mạng. Cải cách hành chính, cải cách tư pháp phải đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trước xu thế hội nhập trong khu vực và thế giới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cần có sự đổi mới mạnh mẽ, đủ sức lãnh đạo các địa phương, cơ sở phát triển kinh tế – xã hội, tạo đột phá cho phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng. Muốn làm được điều đó, các cấp cần có cơ chế cụ thể, hiệu quả, phù hợp yêu cầu thực tiễn để lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài; tích cực khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám thể hiện khát vọng cống hiến vì cộng đồng, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, làm trong sạch nội bộ cấp ủy đảng, chính quyền ở các cấp, tạo niềm tin của nhân dân đối với quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Về kinh tế, Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ban, ngành tiến hành khẩn trương các biện pháp hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đối với tất cả các thành phần kinh tế; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Chú trọng nghiên cứu ứng dụng khoa học – công nghệ để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; làm cho kinh tế – xã hội phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của đất nước, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Cùng với đó, cần tiếp tục phát huy vai trò của các bộ, ngành, tập trung các nguồn lực, vận dụng linh hoạt các phương pháp, tích cực đổi mới giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, để các lĩnh vực quan trọng này phải thực sự trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Đồng thời, các bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương, đơn vị cơ sở cần có nhiều chủ trương, biện pháp đột phá đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường; thường xuyên nhân rộng mô hình, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến ở các cấp. Bên cạnh đó, cần có giải pháp phù hợp để phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; ngăn chặn, đẩy lùi sự xuống cấp của một số mặt văn hóa, đạo đức, lối sống, gây bức xúc xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hướng tới một xã hội thịnh vượng, văn minh, hiện đại.

Hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước là sự nghiệp cách mạng to lớn, đầy khó khăn, thử thách, nhiều cam go, phức tạp nhưng cũng rất vẻ vang, đáng tự hào. Vì vậy, thực hiện đầy đủ, hiệu quả các giải pháp trên sẽ góp phần quan trọng để “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong mỗi người dân Việt Nam; đồng thời, là cơ sở vững chắc để đấu tranh bác bỏ luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, phản động; tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi quan điểm, mục tiêu, phương hướng Đại hội XIII của Đảng.

Trung tá, ThS. NGUYỄN TRUNG HIỀN
_______________

1 – ĐCSVN – Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, Nxb CTQG H 2021, tr 111.

(Theo tapchiqptd.vn)