Với chủ đề “Đoàn kết – Dân chủ – Văn minh – Nghĩa tình”, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1, lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 – 2024 từ ngày 09 đến 10/5/2019  đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ X; thảo luận và thống nhất các nội dung, giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ XI; đồng thời hiệp thương bầu 62 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận nhiệm kỳ XI và cử 10 vị dự Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố.

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, các đại biểu đã thảo luận và quyết định thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ XI (2019-2024), trong đó tập trung vào 08 nội dung chủ yếu:

1. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền hướng về khu dân cư. Phối hợp vận động Nhân dân thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hoàn thành Chương trình “Giảm nghèo bền vững” theo tiêu chí mới của Thành phố.

2. Hoàn thành chỉ tiêu vận động quỹ “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”; phấn đấu vận động quỹ “Vì Người nghèo” đạt từ 05 tỷ đồng/năm trở lên; xây dựng, sửa chữa ít nhất 50 nhà tình thương. Tham gia thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

3. Phối hợp vận động Nhân dân duy trì xây dựng 10/10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; 66/66 khu phố đạt chuẩn khu phố văn hóa và thực hiện tốt mô hình xây dựng “Khu phố không rác”.

4. Vận động Nhân dân, các cơ quan đơn vị và 100% cơ sở tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường theo Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy và thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn.

5. Phối hợp hướng dẫn 10/10 phường thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng các công trình, dự án liên quan đến phúc lợi dân sinh theo quy định.

6. Tổ chức phối hợp giám sát và tham gia đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn; tích cực vận động Nhân dân tham gia sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

7. Phối hợp thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân. Củng cố, duy trì các hoạt động kết nghĩa giữa hai trường Nguyễn Du – Việt Nam và Nguyễn Du – Viêng Chăn, Lào.

8. Giữ vững danh hiệu thi đua “Đơn vị xuất sắc”; phấn đấu xây dựng từ 95% Ban công tác Mặt trận Khu phố trở lên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm, không có Ban công tác Mặt trận Khu phố xếp loại yếu kém.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1 lần thứ XI nhiệm kỳ 2019 – 2024, kêu gọi các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, chung lòng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương và mục tiêu xây dựng Quận 1 ngày càng An toàn – Văn Minh – Hiện đại – Nghĩa tình.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here