Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1

1. KH 194 Kế hoạch thực hiện 50 năm Di chúc

2. Bộ câu hỏi Hội thi tìm hiểu Di chúc và các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

3. Tài liệu học tập Chỉ thị 05 (chủ đề toàn khóa và năm 2021)

4. Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05

5. Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW