Tài liệu tuyên truyền năm 2022

831

1./ De cuong tuyen truyen 110 nam ngay sinh Dong chi To Hieu

2./ Đề cương tuyên truyền Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 2021

3./ Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương

4./ Hướng dẫn số 27-HD/BTGQU về Tuyen truyen bài phát biểu của Tổng Bí thư tại HN đối ngoại toàn quốc

5./ Hướng dẫn số 28-HD/BTGQU ngay 31/3/2022 về Tuyên truyền quý 2/2022

6./ Tai lieu tuyên truyền về công tác nhân quyền tại Việt Nam

7./ ĐỀ CƯƠNG TUYEN TRUYỀN 120 NĂM NGÀY SINH ĐC PHAN ĐĂNG LƯU

8./ THÔNG TIN CHI BỘ SỐ 5

9./ HD 33 TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ TBT NGUYỄN VĂN CỪ

10./ HD 34 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ QUAN HỆ VIỆT NAM – CAMPUCHIA

11./ NỘI DUNG CÁC CẶP KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

12./ Đề cương Tuyên truyền kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV

13./ TÌNH HÌNH VÀ QUAN HỆ HỢP TÁC VIỆT NAM-LÀO GIAI ĐOẠN 2017 -2022

14./ HƯỚNG DẪN 40 và Đề cương TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

15./ ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ HỒNG PHONG

16./ HƯỚNG DẪN 46 – TUYÊN TRUYỀN QUÝ 4 NĂM 2022

17./ Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân

18./ C/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Tây Bắc

19./ Hướng dẫn 48 tuyên truyền về an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước

20./ Thông tin nội bộ số 10

21./ Thông tin Chi bộ số 10

22./ Tài liệu tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”

23./ Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

24./ Đề cương tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027

25./ Công văn về việc gửi đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Nội dung Đề cương tuyên truyền kết quả của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

26./ Hướng dẫn số 52 về tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Ấp Bắc

Nội dung Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Ấp Bắc

27./ Thông tin chi bộ số 12

27./ Thông tin nội bộ số 12