Tài liệu tuyên truyền năm 2017

0

1. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2017)

2. Công văn 918 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc bổ sung khẩu hiệu tuyên truyền

3. Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2017

4. Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý 1 năm 2017

5. Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý 2 năm 2017

6. Nội dung tuyên truyền thời sự trong nhân dân quý 1 năm 2017

7. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2017)

8. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017)

9. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017)