Tài liệu Tuyên truyền năm 2016

1

1. Hướng dẫn về việc trang trí, khẩu hiệu trong Hội trường

2. Sơ đồ hướng dẫn trang trí Hội trường Đại hội

3. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày Thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2016)

4. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Quận 1 (5/1976 – 5/2016)

5. Tài liệu hỏi đáp văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (phục vụ tuyên truyền trong Nhân dân)

6. Thông báo Hội nghị lấn thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII