Tài liệu Tuyên truyền năm 2015

0

1. Hướng dẫn về việc trang trí, khẩu hiệu trong Hội trường

2. Sơ đồ hướng dẫn trang trí Hội trường Đại hội

3. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015)

4. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

5. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015)

6. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2015)

7. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 – 1/8/2015)

8. Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

9. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015)

10. Hướng dẫn công tác tuyên truyền trọng tâm tháng 8,9 năm 2015