Tài liệu tuyên truyền 2023

484

1. Thông tin Chi bộ số 01 – 2023

2. Thông tin nội bộ số 01 – 2023

3. Thông tin Chi bộ số 02 – 2023

4. Thông tin nội bộ số 02 – 2023

5. HD 03 Đề cương TT 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát

6. Đề cương Tuyên truyền Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV

7. Công văn số 12 (V/v tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đồng Sỹ Nguyên)

8. Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên (tóm tắt)

9. Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đồng chí Đồng Sỹ Nguyên

10. Công văn số 21 (V/v tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 – 17/3/2023)

11. Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân (17/3/1913 – 17/3/2023)

12. Công văn số 22 (V/v tuyên truyền nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội 2023 của thành phố)

13. Hướng dẫn số 05 Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của BTT TW Đảng khóa XIII “Về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”

14. Hướng dẫn số 06 về Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023)

15. Hướng dẫn số 07 về Tuyên truyền Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Ban thường vụ Thành ủy về tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TP. HCM

16. Hướng dẫn số 08 về công tác tuyên truyền quý II năm 2023

17. Thông tin Chi bộ số 03

18. Thông tin nội bộ số 03