Sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”

7

Ngày 7/10/2022, Hội Luật gia Quận 1 phối hợp Chi hội Luật gia phường Cầu Kho tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Tham dự có các đồng chí: Lê Công Chính, Chủ tịch Hội Luật gia Quận 1; Vũ Đình Trung, Bí thư Đảng ủy phường Cầu kho; Ban Chấp hành Hội Luật gia Quận 1 và Chi hội Luật gia 10 phường; đại diện cấp ủy, ban điều hành các khu phố, Ban thanh tra nhân dân, các tổ chức chính trị – xã hội và cán bộ, công nhân viên phường Cầu Kho.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM Nguyễn Văn Hậu báo cáo các nội dung cơ sở pháp lý thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn: Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, 14, 16, 22, 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia TPHCM Nguyễn Văn Hậu liên hệ thực tiễn sinh động trong đời sống và các luật liên quan đến quy định cụ thể của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về: những nội dung công khai thông tin để nhân dân biết; những nội dung nhân dân bàn và quyết định; những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; những nội dung nhân dân giám sát;…

Buổi sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” góp phần nâng cao ý thức cho các cán bộ, công chức, hội viên về thực hiện đúng các quy định pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên mọi lĩnh vực; bảo đảm thực hiện: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng; bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, của chủ đầu tư, của người dân; công khai, minh bạch trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp để tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở; nhấn mạnh vai trò giám sát, phản biện xã hội của người dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

H.Y

­