ĐẢNG BỘ DOANH NGHIỆP QUẬN 1 QUAN TÂM CÔNG TÁC TẠO NGUỒN, BỒI DƯỠNG, PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN LÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ƯU TÚ

23

Ngày 18/2/2023, Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 1 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Đảng bộ Doanh nghiệp Quận 1 năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có các đồng chí: Tạ Hoài Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 1; Phan Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 1, cùng các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư, phó bí thư, chi ủy các chi bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc.

 Năm 2022, Đảng ủy Doanh nghiệp đã lãnh đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025; cấp ủy các chi bộ đã lãnh đạo triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, thực hiện tốt công tác chăm lo, nâng cao đời sống, vật chất người lao động; tăng cường công tác xây dựng Đảng, chủ động triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đảm bảo đúng trọng tâm. Thực hiện công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng, trọng đại của đất nước; tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội…

Hiện nay, Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 1 có 44 chi bộ trực thuộc, 621 đảng viên; trong năm đã tiếp nhận 2 chi bộ; kết nạp 15 quần chúng ưu tú vào Đảng; 9 đồng chí nhận Huy hiệu Đảng 50 năm, 40 năm và 30 năm tuổi đảng; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và duy trì thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt” của Đảng bộ, các chi, đảng bộ, đảng viên tiếp tục hưởng ứng thực hiện, cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua sản xuất tại các đơn vị, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề, phân công đảng viên kể những mẩu chuyện về Bác gắn với công việc chuyên môn, từ đó rút ra bài học, kinh nghiệm cho bản thân; đề xuất Ban Thường vụ Quận ủy biểu dương 01 tập thể, 02 cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2022.

Xây dựng và triển khai đến các chi bộ kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, hội viên, đoàn viên và người lao động trong việc tham gia ý kiến, giám sát thực hiện Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ tại nơi làm việc; thúc đẩy tạo sự đồng thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động; giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội và các vấn đề an sinh xã hội. Các chi bộ duy trì công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người lao động. đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm giữa chủ doanh nghiệp và người lao động.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp Quận 1 Tạ Hoài Nam đề nghị các chi bộ trong năm 2023 cần tập trung một số nội dung trọng tâm như: Chuẩn bị hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Doanh nghiệp lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2025; tăng cường các hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rà soát sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc của Đảng bộ và chi bộ, đảm bảo nội dung sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; tăng cường lãnh đạo hoạt động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các chi bộ đảm bảo nền nếp; quan tâm công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên nhất là người lao động ưu tú; kịp thời, nắm bắt tình hình tư tưởng, đạo đức, lối sống đảng viên, hỗ trợ đảng viên khó khăn; vận động lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, đảng viên và người lao động tham gia công tác xã hội – từ thiện, thường xuyên ủng hộ, chăm lo diện chính sách, gia đình nghèo, hoàn cảnh neo đơn khó khăn nhân dịp lễ, tết…

Dịp này Đảng ủy khen thưởng 5 tập thể, 83 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; cảm ơn và tặng quà 7 đồng chí nguyên Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng bộ Doanh nghiệp Quận 1.

K.L