Đại hội Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 1 lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2025

9

Ngày 30/9/2022, Chi bộ Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 1 tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Quận 1 Bùi Văn Thịnh.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ từng bước được đổi mới để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên đơn vị. Thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng trong tổ chức và sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; 100% đảng viên chi bộ có ý thức rèn luyện tư tưởng chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ hàng năm được thực hiện theo quy trình, đảm bảo ổn định, kế thừa và phát triển.

Thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo chuyên đề từng năm, phù hợp với đặc điểm tình hình của chi bộ. Bên cạnh đó, có sự kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện nội dung đã đăng ký, chú trọng trong việc xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu của đơn vị; xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức đẹp trong mắt người dân; đảm bảo thực hiện nghiêm nội quy cơ quan và các quy định đối với công chức.

Chi bộ xây dựng chương trình kiểm tra giám sát việc chấp hành điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của Đảng, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện việc học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tổ chức đăng ký học tập và công trình làm theo Bác; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đảng viên. Thực hiện công tác giám sát thường xuyên trong chi bộ, nhằm chủ động trong việc ngăn ngừa vi phạm, kịp thời hỗ trợ, nhắc nhở đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Qua công tác kiểm tra giám sát, đã nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên đối với công việc chuyên môn và nhiệm vụ được giao, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác chấp hành kỷ luật Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Trong nhiệm kỳ không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nêu cao tinh thần tự giác tự dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, chú trọng khắc phục chủ nghĩa cá nhân, tự giác, tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, phong cách lãnh đạo; thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; có ý thức kiên trì rèn luyện thói quen, phương pháp làm việc khoa học, nghiêm túc, có thái độ nghiêm khắc trong tự phê bình, lắng nghe ý kiến nhận xét của đồng chí, người dân…

Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc triển khai quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, nghị quyết của Chi bộ, lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện hàng năm gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Tài chính – Kế hoạch, phối hợp với thủ trưởng đơn vị lãnh đạo cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể: Công tác quản lý ngân sách tài chính, thu ngân sách nhà nước năm 2020 là 17.793 tỷ đồng – đạt tỷ lệ 102,7%, năm 2021 là 19.138 tỷ đồng – đạt tỷ lệ 119,02% kế hoạch.

Phối hợp với Chi cục Thuế quận trong việc khai thác các nguồn thu vào ngân sách, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước và đảm bảo cân đối thu chi ngân sách quận cho chi thường xuyên và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh. Tham mưu UBND quận sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách trong việc đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi giáo dục, y tế và các công trình cấp thiết. Tổ chức kiểm tra và thông báo xét duyệt quyết toán năm của các đơn vị dự toán ngân sách quận và thẩm tra quyết toán thu chi ngân sách phường. Tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư sửa chữa hàng năm và bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn từ nguồn vốn cân đối ngân sách quận. Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã, trong đó năm 2020 giải quyết 3.391 hồ sơ, năm 2021 giải quyết 1.817 hồ sơ – đạt tỷ lệ 100% không có hồ sơ trễ hẹn. Đặc biệt, trong năm 2020 – 2021 khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, chi bộ đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị lãnh đạo cán bộ, công chức có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu UBND quận bổ sung kinh phí sửa chữa, kinh phí trang bị tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 cho các đơn vị thuộc quận và thực hiện chính sách an sinh cho người dân, hỗ trợ người lao động, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chi bộ và lãnh đạo đơn vị luôn tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động đoàn thể và cơ quan phát động… Trong nhiệm kỳ, kết nạp 1 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW. Nâng cao trình độ chính trị cho mỗi cán bộ, đảng viên, tiếp tục học tập quán triệt các nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lãnh đạo và giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, ý thức tự giác, tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chấp hành nghiêm các nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước; giữ gìn tốt mối quan hệ với địa phương nơi cư trú; thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình; gương mẫu thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan Chính quyền Quận 1 Bùi Văn Thịnh  đề nghị nhiệm kỳ tới, chi bộ tiếp tục quan tâm tăng cường công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ; thưc hiện tốt công tác kiểm tra giám sát; tham mưu công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với ngăn ngừa tiêu cực…

Đại hội đã bầu Cấp ủy Chi bộ gồm 3 đồng chí, đồng chí Huỳnh Kim Hiền, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 1 được tín nhiệm trúng cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

N.T