In ra giấy
Triển khai học tập Nghị quyết lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày cập nhật 11.1.2019 (GMT+7)
Ngày 11/1/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai học tập Nghị quyết lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 50 đại biểu là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1, Ban chấp hành các tổ chức thành viên, Ban Công tác Mặt trận 66 khu phố, các vị chức sắc chức việc tôn giáo trên địa bàn Quận 1.  Phó trưởng Ban Tuyên giáo ...
Ngày 11/1/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức hội nghị triển khai học tập Nghị quyết lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 50 đại biểu là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1, Ban chấp hành các tổ chức thành viên, Ban Công tác Mặt trận 66 khu phố, các vị chức sắc chức việc tôn giáo trên địa bàn Quận 1. 

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận  ủy Quận 1 Bùi Thị Thúy Hiền quán triệt nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-Qđi/TW về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”. 
Việc tổ chức học tập, quán triệt nhằm cho các ủy viên, cán bộ và toàn thể các thành viên trong Mặt trận nhận thức, nắm vững những quan điểm cơ bản, chủ trương, mục tiêu nhiệm vụ của các nội dung hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

N.T