Chức năng, nhiệm vụ
BCH Đảng bộ Quận 1 (gọi tắt là Quận ủy Quận 1 ) được Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận bầu ra, là cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ giữa hai kỳ Đại hội.
Chức năng và nhiệm vụ của BCH Đảng bộ Quận được quy định tại các khoản 1, 2 Điều 11 Chương II và Điều 19 Chương IV của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ IX thông qua ngày 22-4-2001. Theo qui định này, Quận ủy có nhiệm vụ triệu tập Đại hội Đảng bộ khi hết nhiệm kỳ, quyết định số lượng đại biểu và phân bổ cho các đảng bộ trực thuộc. Giữa hai kỳ Đại hội, Quận ủy có trách nhiệm lãnh đạo thục hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận và Nghị quyết chỉ thị của cấp trên.
Ban Thường vụ Quận 1 do Hội nghị BCH Đảng bộ Quận bầu ra để lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận và Nghị quyết, Chỉ thị của Quận ủy; Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên. Ban Thường vụ Quận ủy quyết định những vấn đề về chủ trương, tổ chức, cán bộ, quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Quận ủy.
Thường trực Quận ủy gồm Bí thư, các Phó Bí thư chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của cấp ủy, của Ban Thường vụ và cấp ủy cấp trên; giải quyết công việc hàng ngày của Đảng bộ; quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của ban Thường vụ.
Căn cứ vào Qui định của Điều lệ Đảng về chức năng, nhiệm vụ của BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Quận ủy, ngày 02 tháng 01 năm 2001 Quận ủy đã ban hành Qui chế làm việc của BCH Đảng bộ Quận Khóa VIII (nhiệm kỳ 2000-2005 ) gồm 4 phần, 12 Điều.
Theo "Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Quận 1"