Phương hướng hoạt động trọng điểm của đơn vị nhiệm kỳ 2010 - 2015

Đại hội thông qua mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, với nội dung và các chỉ tiêu cơ bản dưới đây:

1. Về kinh tế:

- Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu thuế, thu ngân sách, các nguồn thu pháp lệnh và thu vận động theo quy định. Đáp ứng chi thường xuyên các hoạt động của phường theo đúng luật ngân sách. Công khai niêm yết việc thu chi ngân sách, chống tham ô, lãng phí, thực hiện tiết kiệm trong quản lý ngân sách và công sản.

- Hướng dẫn hỗ trợ các dự án vay vốn tạo việc làm cho người lao động ở địa phương.

- Phát động toàn dân hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

2. Về quản lý đô thị:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Nếp sống văn minh đô thị”. Tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị - vệ sinh môi trường; kiên quyết xử lý các trường hợp xây dựng, sửa chữa không phép, hạn chế thấp nhất tình trạng sai phép

- Phối hợp các ngành chức năng Quận và chủ đầu tư thực hiện các dự án chỉnh trang khu dân cư trên địa bàn, quản lý có hiệu quả các rẻo đất trống trên tuyến Hoàng Sa, có sự giám sát của UBMTTQ, các đòan thể và người dân

3. Về văn hóa – xã hội:

- Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” vận động 100% hộ dân đăng ký và có 90% gia đình trở lên đạt 6 tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

- Phấn đấu 5 năm tới 100% khu phố văn hóa, xây dựng phường văn hóa.

- Giới thiệu việc làm, chăm lo đời sống đối với diện chính sách, các hộ trong chương trình XĐGN, thực hiện tốt chính sách, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Phấn đấu đến năm 2015 cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 12 triệu/người/năm.

4. Về quốc phòng – an ninh:

- Hàng năm phấn đấu giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự 5%, tỷ lệ phá án đạt 70%, duy trì chỉ tiêu cán bộ chiến sĩ sai phạm dưới 1%.

- Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dân quân đạt 1,2% dân số. Hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ, duy trì tốt công tác huấn luyện quân sự, phấn đấu mỗi năm có 1 đến 2 đảng viên nhập ngũ. Hoàn thành chỉ tiêu kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và tập trung huấn luyện đối với quân nhân dự bị đạt 100%.

5. Về xây dựng hệ thống chính trị:

5.1. Về xây dựng Đảng:

* Về công tác chính trị tư tưởng: Đảm bảo thực hiện chế độ thông tin, sinh hoạt thời sự trong nội bộ Đảng.

* Về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và trong nhân dân, xây dựng mục tiêu giáo dục chính trị, khơi gợi lòng yêu nước, yêu chế độ XHCN, tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

* Về công tác tổ chức - cán bộ: Thực hiện các biện pháp đánh giá phân lọai cán bộ công chức hàng năm, kiến quyết thay thế cán bộ yếu kém, cán bộ lợi dụng nhiệm vụ để trục lợi cá nhân. Sắp xếp cán bộ theo chương trình cải cách hành chính, với mô hình “một cửa”, chủ động phát triển nguồn cán bộ đào tạo dài hạn, trung hạn để kịp thời bổ sung vào đội ngũ can bộ kế thừa. Phấn đấu hàng năm 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành niệm vụ, trong đó 70% đạt đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 30 đảng viên.

* Về công tác kiểm tra, giám sát: Chủ động kiểm tra các dấu hiệu vi phạm, xử lý nghiêm đối với đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng

5.2. Về xây dựng chính quyền: Lãnh đạo xây dựng bộ máy chính quyền phường ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Họat động của chính quyền phải hướng về địa bàn khu dân cư; tập trung công tác cải cách hành chính; quan tâm chăm lo cán bộ hưu trí về tổ chức và đời sống, trân trọng sự tham gia đóng góp của cán bộ hưu trí đối với việc xây dựng tổ dân phố, khu phố, phường.

5.3. Về công tác vận động nhân dân: Tạo cơ chế thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân thực hiện giám sát , phản biệt xã hội. 

Đại hội phát động toàn thể cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể chính trị, các lực lượng vũ trang và nhân dân trong phường tăng cường sự đoàn kết, phát huy mọi nguồn lực, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước kết hợp thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; mỗi tổ chức, mỗi đơn vị và từng cá nhân xây dựng chương trình hành động cụ thể để đưa nội dung Nghị quyết đại hội Đảng bộ vào thực tiễn cuộc sống, xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện.