Danh sách cán bộ chủ chốt phường Tân Định
Họ và Tên  Chức vụ 
Lê Tiến Sĩ Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND 
Phạm Thị Mỹ Phượng  Phó Bí thư Đảng ủy 
Văn Công Hải Triều  Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND 
Vũ Trung Hiếu  Phó Chủ tịch HĐND 
Phan Ngọc Thảo Phó Chủ tịch UBND 
Trần Trọng Nghĩa Phó Chủ tịch UBND