Phương hướng hoạt động trọng điểm của đơn vị nhiệm kỳ 2010 - 2015

Trong 5 năm tới, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố và Quận sẽ không ngừng phát triển và hội nhập sâu rộng. Hạ tầng cơ sở được phát triển và ngày càng hoàn chỉnh sẽ tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến kinh doanh.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như nền kinh tế đất nước phục hồi chậm, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng cao, đời sống của nhân dân lao động, cán bộ công chức các đơn vị hành chính sự nghiệp, cán bộ hưu trí vẫn còn nhiều khó khăn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn còn phức tạp. Chính những dự báo tình hình trên, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão phải cố gắng thực hiện mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới (2010 – 2015)  như sau:

Phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng hệ thống chính trị thực sự vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và đội ngũ cán bộ đảng viên;phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, xây dựng Phường Phạm Ngũ Lão phát triển theo hướng dịch vụ,  du lịch,  văn minh.

I.  Nhiệm vụ:

1. Về kinh tế:

Cân đối sử dụng nguồn tài chính ngân sách đảm bảo cho mọi hoạt động của Phường, bình quân mỗi năm tăng 10%. Hoàn thành chỉ tiêu thu thuế, chỉ tiêu vận động trong dân theo pháp lệnh hàng năm.

Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển quy mô kinh doanh, thu hút lao động tại chổ.

2. Về quản lý đô thị:

Thực hiện có hiệu quả “Nếp sống văn minh đô thị” tạo sự chuyển biến tích cực về mỹ quan đô thị trên các tuyến đường, cụ thể : khắc phụ tình trạng ùn tắt giao thông, chỉnh trang lát gạch 5 tuyến đường, duy tu cải tạo nâng cấp 10 hẻm, xây dựng 1 tuyến đường đạt chuẩn văn minh - sạch đẹp, 2 tuyến đường không rác và 1 khu phố không rác

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, không để xảy ra trường hợp xây dựng nhà không phép và sai giấy phép xây dựng buộc phải cưỡng chế.

3. Về văn hóa xã hội:

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa của 6 khu phố, xây dựng  khu phố 3A đạt danh hiệu khu phố văn hóa, ra mắt Ban chủ nhiệm xây dựng Phường văn hóa.

Phấn đấu vận động 100% trẻ 6 tuổi đi học đúng độ tuổi, giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục phổ thông trung học.

Nâng cao chất lượng hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phấn đấu giữ vững Phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế, phòng chống các loại bệnh dịch nguy hiểm trong cộng đồng dân cư.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba dưới 3%.

Huy động mọi nguồn lực để giải quyết có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa; phấn đấu giảm hộ nghèo theo tiêu chí mới của Thành phố (12.000.000 đồng/người/năm), bình quân mỗi năm giảm 15% hộ nghèo, xây dựng 05 căn nhà tình thương, chống dột 15 căn nhà, trao tặng 370 xuất học bổng cho các học sinh nghèo.

Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ cảm hóa số người sau cai nghiện hồi gia có việc làm ổn định chống tái nghiện.

4. Về quốc phòng - an ninh:

Giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng và Đại hội Đảng các cấp.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu 3 giảm; chủ động tấn công trấn áp tội phạm, giữ vững và phấn đấu kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự từ 7% trở lên, phá án hình sự đạt từ 70% trở lên, làm chuyển hóa mạnh địa bàn về tệ nạn xã hội kéo giảm tình hình phức tạp trên 90%.

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, đủ số lượng đạt tỷ lệ 1,14% trên tổng số dân và đảm bảo chất lượng hoạt động. Quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị động viên, sẵn sàng huy động huấn luyện và chiến đấu đảm bảo 100% đủ quân số và biên chế. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự hàng năm.

5.  Về xây dựng hệ thống chính trị :

5.1 Về xây dựng Đảng:

Tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Giáo dục cán bộ, đảng viên nêu cao tính tiên phong gương mẫu, giữ gìn tư cách phẩm chất chính trị, không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, có trách nhiệm với công việc, với nhân dân.

Xây dựng 14/14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% Đảng viên đủ tư cách hòan thành nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 5 – 6 đảng viên mới.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và UBKT Đảng ủy trong công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc phòng chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cán bộ Đảng viên.

5.2 Về xây dựng chính quyền:

Nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành và hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy UBND Phường; nâng cao hiệu quả công việc của tổ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính theo mô hình “một cửa”, đảm bảo giải quyết hồ sơ đúng hạn, đúng quy định đạt tỷ lệ trên 98%.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan theo Nghị định 71-NĐ/CP và quy chế dân chủ cơ sở theo pháp lệnh 34 – PL/UBTVQH.

5.3 Về công tác vận động nhân dân:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07 – NQ/TW khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo và Nghị quyết 05 – NQ/TW khóa X về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”.

Nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy lòng yêu nước, tuyên truyền vận động các ngành, các giới, các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

II. Giải pháp thực hiện:

1. Về phát triển kinh tế - xã hội:

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến Chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật Nhà nước về quản lý, phát triển kinh tế kết hợp với công tác hậu kiểm, nhắc nhở và xử lý ngăn ngừa các trường hợp vi phạm.

Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế, chú ý việc giảm thuế, giãn thu đối với các cơ sở kinh tế tư nhân, cá thể gặp hoàn cảnh khó khăn.

  2. Về Quốc phòng - an ninh:

 Xây dựng thế trận an ninh nhân dân đủ sức ngăn chặn và kịp thời đập tan mọi âm mưu thủ đoạn gây mất ổn định chính trị xã hội.

 Củng cố kiện toàn mạng lưới an ninh cơ sở, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân, quân dự bị động viên, đội dân phòng, lực lượng ban bảo vệ dân phố, nhóm hộ tự quản trong việc giữ gìn an ninh trật tự.

Tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại, giúp cho cán bộ chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lãnh đạo Mặt trận, đoàn thể phối hợp với cơ quan quân sự thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội.

3. Các giải pháp về xây dựng hệ thống chính trị:

 Đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tư tưởng – chính trị, gắn công tác tuyên truyền giáo dục với thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, nói và làm theo Nghị quyết.

Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý đảng viên và phân công đảng viên làm công tác vận động quần chúng với nhiệm vụ và công việc cụ thể. Phân công đảng ủy viên trực tiếp phụ trách khu phố, hỗ trợ cấp ủy chi bộ kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, không để công việc tồn đọng hoặc kéo dài, gây bức xúc cho chi bộ, khu phố và nhân dân.

Quan tâm bồi dưỡng, nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đủ phẩm chất và trình độ, năng lực đảm đương công việc, hoàn thành nhiệm vụ được phân công gắn với công tác đánh giá phân tích chất lượng cán bộ đảng viên, công chức hàng năm.

       Phát huy vai trò của Mặt trận  và các đoàn thể chính trị trong việc đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nâng cao chất lượng các khu phố văn hóa đúng thực chất; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động Vì người nghèo. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và nắm bắt tình hình dư luận xã hội.