Phương hướng hoạt động trọng điểm của đơn vị nhiệm kỳ 2010 - 2015

I.  CÁC CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM PHẤN ĐẤU TRONG NHIỆM KỲ TỚI:

1. Xây dựng, củng cố hệ thống chính trị gắn với “Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng”.

2. Phát huy, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, tạo điều kiện, môi trường ổn định cho các thành phần kinh tế phát triển, kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh.

3. Hoàn thành 100% chỉ tiêu thu thuế hàng năm, tỷ lệ nợ đọng dưới 3%

4. Xây dựng 03 tuyến đường văn minh đô thị, 8 tuyến hẻm văn minh sạch đẹp

5. Giải quyết tốt các chính sách an sinh xã hội; quan tâm các gia đình đảng viên thuộc diện chính sách, khó khăn; giảm đến thấp nhất số hộ nghèo theo tiêu chí thành phố, thực hiện tốt công tác Bình đẳng giới – trẻ em,  100% trẻ em dưới 6 tuổi có thẻ Bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

6. Xây dựng phường Đa Kao đạt “Phường văn hóa”, giữ vững 08/08 khu phố đạt Khu phố văn hóa.

7. Giữ vững các thành tích giáo dục, xây dựng trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu xây dựng chợ Đa Kao đạt chuẩn văn minh thương nghiệp

8. Ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kéo giảm phạm pháp hình sự 5%/năm, tỷ lệ khám phá án từ 70% trở lên; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân NVQS và giao quân dự bị động viên, xây dựng lực lượng dân quân đạt 1,7 %/dân số

9. Đảng bộ, 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh hàng năm. Phát triển 20 – 25 đảng viên. Phấn đấu 100% đảng viên được học tập nghị quyết, 80% đảng viên dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

10. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, cán bộ, công chức vừa là người lãnh đạo, quản lý vừa là công bộc của nhân dân. Các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội hướng về lợi ích nhân dân.

11. Nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ, tuyên truyền, vận động đoàn kết toàn dân tham gia các hoạt động phong trào, tập hợp quần chúng của các tổ chức chính trị, xã hội. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Phấn đấu vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo, quỹ Vì Trường Sa thân yêu – vì tuyến đầu Tổ quốc đạt và vượt kế hoạch đề ra từ 10 – 15%/năm.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

1. Về kinh tế – tài chính

Tập trung khai thác thế mạnh về dịch vụ – thương mại; duy trì tỷ lệ phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh hợp lý. Thực hiện nghiêm Luật ngân sách, bảo đảm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, tối thiểu 15%/ năm từ nguồn khoán hành chính

2. Về Quản lý đô thị

Hạn chế thấp nhất các hành vi vi phạm về đô thị. Nâng cao ý thức của nhân dân về giữ gìn vệ sinh môi trường với phương châm “Mỗi người, mỗi gia đình với một hành động vì môi trường xanh–sạch– đẹp”. Hoàn thành các chỉ tiêu chỉnh trang hẻm, vỉa hè. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên thực hiện tốt các dự án đầu tư theo quy định của thành phố.

3. Về văn hóa – xã hội

3.1. Lao động – Thương binh xã hội: thực hiện kịp thời các chế độ chính sách, an sinh xã hội; triển khai mô hình phát lương hưu theo mã vạch, có hiệu quả.

3.2. Công tác xóa đói giảm nghèo: phối hợp kịp thời với MTTQ nắm số hộ nghèo, trợ cấp khó khăn đột xuất, cho vay vốn, tạo động lực cho họ thoát nghèo.

3.3. Công tác Bình đẳng giới – chăm sóc giáo dục trẻ em: tuyên truyền, thực hiện hiệu quả Luật Bình đẳng giới, Luật chăm sóc bảo vệ trẻ em; cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; bà mẹ và trẻ em được tiếp cận các chương trình về chăm sóc sức khỏe.

3.4. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”: nâng cao chất lượng hoạt động khu phố văn hóa, phấn đấu 08/08 khu phố đều có trụ sở sinh hoạt, đạt danh hiệu “phường văn hóa”.

3.5. Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao: nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, coi trọng văn hóa trong nhân cách của thanh thiếu niên; tỷ lệ nhân dân tập luyện thể dục thể thao đạt 28% trên tổng số dân.

3.6. Giáo dục: phát huy các thành tích về giáo dục đã đạt được, đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập.

3.7. Y tế: xây dựng Trạm Y tế phường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2010, chăm lo tốt sức khỏe cho nhân dân.

4. Về quốc phòng - an ninh

Giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Giáo dục nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”. Xây dựng lực lượng công an, chiến sĩ dân quân vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tốt trong phối hợp hoạt động để chủ động xử lý kịp thời các tình huống.

Chú trọng công tác hiệp đồng giáp ranh với các địa bàn khu vực xung quanh. Tăng cường quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin, thực hiện nhiệm vụ giữa công an – quân sự.

5. Về xây dựng hệ thống chính trị

5.1. Về xây dựng Đảng:

5.1.1. Về công tác chính trị tư tưởng: coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ vững mục tiêu lý tưởng, niềm tin, biến nhận thức thành hành động. Đảng viên được học tập Nghị quyết đầy đủ, kịp thời. Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội.

5.1.2. Về cuộc vận động “Học tập và theo tấm tương đạo đức Hồ Chí Minh”: định hướng nhiệm kỳ 2010 – 2015 đó là: “học tập” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ “trước mắt”, “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ “lâu dài, sáng tạo và phải hành động”

5.1.3. Về công tác tổ chức – cán bộ: xây dựng đảng bộ, chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”. Thực hiện  công tác quy hoạch cán bộ dự bị, dự nguồn bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ. Chú trọng công tác phát triển đảng tại địa bàn khu dân cư. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng loại hình chi bộ.

5.1.4 Về công tác kiểm tra giám sát: đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chú trọng công tác giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên, UBND, cán bộ, công chức. Coi trọng việc kiểm tra, phòng ngừa.

5.2. Về hoạt động của UBND: nâng cao hiệu quả hoạt động của UBN Dtheo mục tiêu cải cách hành chính đó là: “Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất về năng lực, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước” đồng thời coi trọng văn hóa lãnh đạo, quản lý, ứng xử, giao tiếp trong đội ngũ cán bộ, công chức.

5.3. Về công tác vận động nhân dân: tiếp tục phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội nắm bắt kịp thời tư tưởng của cán bộ, công chức, đảng viên, tình hình dư luận xã hội, bức xúc của nhân dân để có hướng giải quyết kịp thời. Tăng cường các hoạt động hướng đến lợi ích của nhân dân, nhất là công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình thuộc diện chính sách, khó khăn.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội

1.1. Về kinh tế – tài chính:

- Thống kê, nắm chắc số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể. Tăng cường công tác hậu kiểm, kiểm tra liên ngành, hạn chế phát triển các loại hình kinh doanh nhạy cảm như: kinh doanh karaoke, internet, ăn uống có rượu bia… xung quanh khu vực trường học hoặc kinh doanh ăn uống không có chỗ giữ xe, xử lý chất thải…Kiên quyết xử lý các hoạt động kinh doanh vi phạm pháp luật, các tác hại do doanh nghiệp gây ra đặc biệt là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng triển khai các dự án đầu tư theo đúng quy hoạch; kiên quyết đề xuất giải quyết, xử lý các dự án đầu tư kém hiệu quả, không khả thi, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững tại địa phương.

- Quản lý ngân sách nhà nước thống nhất, dân chủ, công khai, minh bạch. Thực hiện thu, chi ngân sách đúng qui định, tiết kiệm nhưng hiệu quả. Tiết kiệm và sử dụng chi phí hành chính hợp lý, bảo đảm chi tiêu cho nhu cầu công tác.

1.2. Về quản lý đô thị:

- Tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính nghiêm minh các trường hợp sửa chữa, xây dựng sai phép, trái phép, các hành vi xả chất thải, hủy hoại môi trường; sử dụng vỉa hè, lòng đường không đúng quy định.

- Tiếp tục vận động nhân dân và thực hiện theo đúng qui định pháp luật với các dự án đang triển khai (1Bis-1Kep Nguyễn Đình Chiểu, 2A Đinh Tiên Hoàng, chung cư 128 Hai Bà Trưng).

- Chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực, nghiệp vụ công tác, tác phong, thái độ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ thanh tra xây dựng phường. Xử lý nghiêm khắc các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân.

1.3. Về văn hóa- xã hội:

1.3.1. Lao động, thương binh xã hội:

Vận động các nguồn lực xã hội chăm lo các gia đình chính sách, gia đình nạn nhân chất độc màu da cam, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp quản lý có hiệu quả các đối tượng hồi gia. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ định kỳ hằng năm.

1.3.2. Xóa đói giảm nghèo: triển khai thực hiện các chương trình, đề án giúp đỡ các hộ nghèo vay vốn, thường xuyên động viên các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

1.3.3. Công tác bình đảng giới – chăm sóc trẻ em:

Không để xảy ra tình trạng bạo hành trong gia đình đối với phụ nữ, lạm dụng sức lao động trẻ em, xâm phạm thân thể, tính mạng trẻ em. Tạo điều kiện cho mọi trẻ em nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tham gia sinh hoạt “Hè vui tươi, bổ ích”, được đón Tết trung thu ấm áp, được ăn Tết nguyên đán an lành, hạnh phúc.

1.3.4. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”:

Đảm bảo tính thống nhất, tập trung, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ công tác từ phường xuống địa bàn dân cư (tạo sự đoàn kết thống nhất, tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo của 2,3 chi bộ trong cùng một Khu phố).

Vận động các doanh nghiệp cam kết có trách nhiệm hoặc hỗ trợ, giúp đỡ địa phương trong xây dựng, thực hiện các tiêu chuẩn phường văn hóa, khu phố văn hóa.

Vận động 100% hộ dân thực tế cư trú tại địa phương đăng ký thực hiện các tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Nâng cao chất lượng hoạt động khu phố văn hóa, phường văn hóa mang tính thiết thực tránh mang tính hình thức.

1.3.5. Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao:

- Xây dựng, duy tu hệ thống cơ sở vật chất, củng cố các câu lạc bộ đội nhóm. Thông qua Trung tâm học tập cộng đồng xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Mỗi năm tổ chức ít nhất một chương trình lễ hội, sân khấu ngoài trời.

- Phát huy lợi thế tại công viên Lê Văn Tám, sân vận động Hoa Lư để phát động phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, nhân dân. Phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn phường tổ chức “Hội thi Thể Dục Thể Thao phường Đa Kao” định kỳ hàng năm với nội dung “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

1.3.6. Giáo dục:

Giữ vững kết quả công nhận xóa mù chữ, phổ cập trung học cơ sở, trung học phổ thông. Thông qua tổ dân phố kịp thời phát hiện học sinh có nguy cơ bỏ học, vận động trở lại lớp hoặc vào lớp phổ cập.  Bảo đảm cho trẻ có khai sinh, có hộ khẩu và cư trú thực tế tại phường được vào lớp 1 đúng độ tuổi, đúng tuyến theo quy định.

1.3.7. Y tế:

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, bảo đảm công tác khám chữa bệnh, phát thuốc, nhất là các gia đình thuộc diện chính sách, khó khăn. Thông tin kịp thời, đầy đủ, rộng rãi trong nhân dân các chương trình chăm sóc sức khỏe quốc gia.

2. Các giải pháp về quốc phòng – an ninh

2.1. Quân sự địa phương:

- Kéo giảm tỷ lệ chống khám sức khỏe còn 3 %/ năm.

- Dân quân là đảng viên chiếm 03%, dân quân là đoàn viên chiếm 15%, tổ chức rộng khắp lực lượng dân quân tuần tra canh gác địa bàn phường hàng đêm. Công tác huấn luyện quân sự và hội thao phải đạt thứ hạng cao

- Quản lý chặt chẽ lực lượng DBĐV.

- Thường xuyên rà soát, bổ sung các văn kiện phòng thủ, các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ lễ, hiệp đồng giáp ranh. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

2.2. An ninh chính trị – Trật tự an toàn xã hội:

- Quản lý tốt các đối tượng hồi gia, kiên quyết  không để phát sinh tụ điểm và đối tượng sử dụng, mua bán chất ma túy, mại dâm và hình sự.

- Duy trì phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy hiệu quả mô hình “nghiệp đoàn xe ôm tự quản”, phòng chống tội phạm đạt loại khá.

- Hàng năm có phương án diễn tập phòng chống cháy nổ, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ tại chợ Đa Kao, các khu dân cư có hẻm nhó.

- Xây dựng đơn vị công an trong sạch, vững mạnh; phấn đấu cán bộ, chiến sĩ sai phạm dưới 1% thực hiện nhiệm vụ “CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”

3. Các giải pháp về xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân

3.1. Xây dựng Đảng:

3.1.1. Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống:

Cải tiến việc học tập các Nghị quyết của Đảng theo hướng đi vào chiều sâu, chất lượng.Định kỳ thông tin tình hình thời sự trong nước, quốc tế 1 lần/Quý. Tổ chức lễ hội, sân khấu hóa và các khu phố tổ chức văn nghệ quần chúng ít nhất 1 lần/năm.

3.1.2. Về cuộc vận động “Học tập và theo tấm tương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Cán bộ, công chức, đảng viên, tiên phong, gương mẫu trong “làm theo”, nâng cao năng lực giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân, kịp thời phát hiện, nêu gương điển hình các các nhân, tập thể tiêu biểu.

3.1.3. Công tác tổ chức – cán bộ:

- Nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với những vấn đề thiết thực với đảng viên, người dân tại khu phố và bám sát với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tùy theo loại hình chi bộ đề ra nội dung sinh hoạt phù hợp. Sinh hoạt chi bộ đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thực hiện phê bình và tự phê bình. Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh “là đạo đức – là văn minh” là trách nhiệm của từng tổ chức đảng, từng đảng viên.

- Công tác phát triển đảng viên đảm bảo về chất lượng .

 3.1.4. Công tác kiểm tra, giám, sát:

- Phát huy tính tự giác kiểm tra tại từng chi bộ, đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

- UBKT Đảng ủy tăng cường công tác chủ động kiểm tra ngăn ngừa có hiệu quả các đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm, đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo. Xây dựng quy chế tiếp nhận thông tin, xử lý các ý kiến của Mặt trận, các đoàn thể và của nhân dân phê bình về tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.

3.2. Hoạt động của UBND phường:

3.2.1. Về thể chế:

- Tập trung tuyên truyền các văn bản luật mới, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Tạo điều kiện cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, Ban điều hành khu phố, tổ trưởng, tổ phó Tổ dân phố được tiếp cận các văn bản luật mới. Năm 2011 xây dựng quy chế phối hợp giữa Đảng ủy – UBND – MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, phổ biến Pháp luật. Xây dựng tủ sách pháp luật điện đưa vào sử dụng trong năm 2012. Phối hợp với Hội Luật gia tổ chức định kỳ trợ giúp pháp lý miễn phí đối với các gia đình thuộc diện chính sách, khó khăn trên địa bàn phường.

- Kịp thời đưa văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách của nhà nước đi vào đời sống của nhân dân. Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2, Đề án 30. Mẫu hóa, công khai, minh bạch các biểu mẫu thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân

- Củng cố, duy trì hoạt động hiệu quả tổ tiếp công dân, hội đồng hoà giải, tổ hòa giải. Chú trọng việc thực hiện Luật Khiếu nại tố cáo.

3.2.2. Về tổ chức bộ máy:

- Rà soát, sắp xếp, phân công hợp lý nhiệm vụ của đội ngũ công chức hợp với chuyên môn được đào tạo.

- Tinh gọn, thống nhất các Ban phối hợp hoạt động của phường, khu phố; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tổ dân phố, phối hợp cùng với các tổ chức đoàn thể tăng cường tính tự quản của địa bàn dân cư.

3.2.3. Về đội ngũ cán bộ, công chức:

- Tạo điều kiện phát huy tính sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc đề ra những giải pháp, phương pháp, mô hình giải quyết công việc hiệu quả, có tính thực tiễn cao.

- Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Đẩy mạnh bồi dưỡng, trau dồi phong cách, phẩm chất đạo đức của người cán bộ gắn với việc “Làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo từng chuyên đề.

- UBND phường phối hợp với Ban chấp hành công đoàn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cũng như kiến nghị với các cấp, các ngành về chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức ở phường công bằng, hợp lý.

- Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ cán bộ, công chức đã qua đào tạo đạt:

Cao cấp, cử nhân chính trị: 6 – 8%

Trung cấp chính trị: 50 – 60%

Trình độ văn hóa 12/12: 100%

Trình độ trung cấp chuyên môn: 70 – 80%

Trình độ Cao đẳng, Đại học: 20-30%

3.2.4. Nâng cao hiệu quả quản lý:

- Tiếp tục ứng dụng tin học hóa quản lý hành chính nhằm tạo điều kiện cải tiến quy trình giải quyết công việc nhanh, gọn, hiệu quả.Khuyến khích cán bộ, công chức xóa mù tin học, mạnh dạn đề xuất những mô hình, sáng kiến ứng dụng tin học trong quản lý hành chính đạt hiệu quả thực tiễn.

- Tiếp tục trang bị, duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất góp phần xây dựng công sở văn minh hơn, hiện đại hơn.

3.3. Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội:

 3.3.1. Mặt trận Tổ quốc

- Tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền để huy động sức mạnh tổng hợp của các Đoàn thể động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng địa phương, các hoạt động xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

- Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Vì người nghèo” với phương châm “Lấy sức dân chăm lo cho cuộc sống của nhân dân”.

- Vận động người dân “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội. Phối hợp lồng ghép các phong trào thi đua với các Cuộc vận động để thực hiện mục tiêu, chương trình, chủ trương của thành phố, của quận, của phường

3.3.2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

- Tập trung củng cố nhân sự BCH Đoàn phường.

- Thay đổi mạnh mẽ các loại hình tổ chức tập hợp thanh niên phù hợp với bối cảnh hiện nay, bảo đảm giáo dục, định hướng cho thanh niên lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước, kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng, có sức khỏe, tri thức.

- Xây dựng chi đoàn đông về lượng, mạnh về chất, đủ khả năng huy động thanh niên tiên phong các phong trào hoạt động tại địa phương. Bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú từ phong trào đoàn Khu phố đứng vào hàng ngũ Đảng.

- Hỗ trợ các chi đoàn trường học tăng cường công tác rèn luyện kỹ năng sống cho cho thiếu niên, nhi đồng trong các dịp hè, tạo điều kiện cho các em phát triển toàn diện, gắn bó với địa phương.

3.3.3. Hội LH phụ nữ:

- Tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của nữ giới trong đời sống xã hội. Hội là chỗ dựa tin cậy cho nữ giới trong việc bảo đảm thực hiện Luật bình đẳng giới

- Xây dựng quỹ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai.

- Xây dựng các Tổ hội vững chắc, mỗi tổ hội có ít nhất 01 hội viên nòng cốt để có thể huy động tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội, các phong trào địa phương.

3.3.4. Hội Cựu chiến binh:

- Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh từng năm.

- Phối hợp với công an thực hiện chương trình mục tiêu 3 giảm. Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự tuyên truyền, vận động thực hiện Luật NVQS, Pháp lệnh DBĐV, Luật DQTV. Giáo dục truyền thống trong lực lượng thanh niên, học sinh. Phối hợp với UBND – MTTQ và các đoàn thể vận động nhân dân sống có tình làng nghĩa xóm, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, xây dựng phường văn văn hóa.

 - Mỗi chi hội Cựu chiến binh đỡ đầu một chi đoàn thanh niên.

3.3.5. Công đoàn cơ sở:

- Hỗ trợ, tạo điều kiện về vật chất lẫn tinh thần cho cán bộ, công chức nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Phát huy tinh thần sáng tạo, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống, công việc giữa các đồng nghiệp trong cơ quan.

- Chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đội ngũ lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại phường.

3.3.6. Các tổ chức xã hội khác:

- Duy trì và đẩy mạnh hoạt động có định hướng đối với: Hội Chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi, Hội khuyến học và Ban liên lạc hưu trí hướng.

- Phát triển hội viên, tổ chức hoạt động đi vào chất lượng, đề ra những phong trào thiết thực, gần gũi với đời sống sinh hoạt của hội viên, nhân dân.

- Thực hiện tốt các phong trào: hiến máu nhân đạo, giáo dục đồng đẳng, phát huy vai trò người cao tuổi, quan tâm đến đối tượng người gia neo đơn, trao học bổng khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình hiếu học.