Phương hướng hoạt động trọng điểm của đơn vị nhiệm kỳ 2010 - 2015

I. Các chỉ tiêu chủ yếu:

1. Về kinh tế:

- Thu thuế đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm.

2. Về quản lý đô thị:

- Không để xảy ra tình trạng xây dựng, sửa chữa nhà không phép, giảm số vi phạm xây dựng nhà sai phép.

- Duy tu 6 hẻm; Nâng cấp, chỉnh trang 3 vỉa hè.

3. Về văn hóa xã hội:

- Nâng thu nhập hộ nghèo, phấn đấu mỗi năm đưa 60 - 70 hộ ra khỏi diện nghèo.

- Giữ vững danh hiệu của 03 khu dân cư văn hóa, xây dựng mới 1 khu dân cư văn hóa.

- Phát triển dân số dưới 1%, sinh con thứ 3 dưới 3%.

- 100% trẻ em trong độ tuổi đều được vào lớp 1.

- Hàng năm có thêm 40 hộ chưa đạt chuẩn sẽ đạt chuẩn gia đình văn hóa.

- Vận động 800 lượt người hiến máu nhân đạo.

4. Về cải cách hành chính:

- Tỉ lệ thực hiện thủ tục hành chính cho dân đúng hạn 100%.

5. Về quốc phòng an ninh:

- Kéo giảm ít nhất mỗi năm 10% số vụ phạm pháp hình sự, khám phá án hình sự đạt 75%.

- Không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy, mại dâm; Không để xảy ra cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

- Chỉ tiêu tuyển quân, xây dựng lực lượng quân sự đạt 100%.

6. Về xây dựng Đảng:

- 100% chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh”.

- 85% đảng viên đạt tiêu chuẩn “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không có đảng viên vi phạm tư cách.

- 100% cán bộ, đảng viên đương chức đăng ký và thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- 95% đảng viên, 100% cán bộ công chức tham gia học tập, nghiên cứu nghị quyết Đảng.

- Kết nạp 25 đảng viên.

- Cán bộ chủ chốt đạt chuẩn theo quy định 100%.

7. Về xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể:

- Mặt trận và các đoàn thể giữ vững danh hiệu xuất sắc.

II. NHIỆM VỤ:

1. Về kinh tế:

Phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế tài chính Nhà nước được giao. Trên cơ sở quy hoạch phát triển kinh tế của Quận và Thành phố, tiếp tục xác định phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ.

2. Về quản lý đô thị:

Tiếp tục xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý xây dựng, không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, kiểm tra ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trên các lĩnh vực xây dựng, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường.

3. Về văn hóa, xã hội:

Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đưa vào hoạt động có hiệu quả Trung tâm Học tập Cộng đồng. Nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ không còn hộ nghèo có thu nhập bình quân dưới 12 triệu đồng/người/năm.

4. Về quốc phòng - an ninh:

- Giữ vững tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra trọng án, giữ vững các địa bàn đã được chuyển hóa, quản lý và kiểm soát tình hình ma túy, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy.

- Lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ, phối hợp chặt chẽ lực lượng Công an – Quân sự, duy trì công tác sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng an ninh, huấn luyện quân sự.

5. Về xây dựng hệ thống chính trị:

5.1. Về xây dựng Đảng:

Về công tác chính trị tư tưởng: Xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng viên có đạo đức, phẩm chất cách mạng, có lối sống trong sạch, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tập trung thực hiện làm theo gương Bác, việc đăng ký thực hiện làm theo phải trên cơ sở sát với thực tế trong thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân.

Về công tác tổ chức - cán bộ: Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể trong sinh hoạt Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt “vừa hồng vừa chuyên”, đảm bảo năng lực, trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức.

Về công tác kiểm tra, giám sát: Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tập trung kiểm tra Đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng. Lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác kiểm tra giám sát thực thi pháp luật ở địa phương. Tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức trên tất cả các lĩnh vực.

5.2 Về xây dựng chính quyền: Nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quản lý điều hành của bộ máy quản lý nhà nước. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.

5.3 Về công tác vận động nhân dân: Thực hiện chính sách “Đại đoàn kết toàn dân tộc” của Đảng và Nhà nước, động viên các tầng lớp nhân dân trong Phường tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đời sống xã hội và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tiếp tục nâng chất họat động của Mặt trận và các đòan thể chính trị – xã hội trên địa bàn đủ sức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Các giải pháp về phát triển kinh tế – xã hội:

- Tiếp tục thực hiện, vận động chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh chuyển đổi ngành nghề thích hợp để ổn định cuộc sống.

- Nâng cao năng lực và hiệu quả của Tổ Thanh tra xây dựng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm xây dựng, vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn Phường.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn Xóa đói giảm nghèo

- Vận động nhân dân tích cực thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, bài trừ mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội. Tạo việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn nâng cao kiến thức văn hóa xã hội, nghề nghiệp… cho người dân.

- Thường xuyên kiểm tra các điểm kinh doanh, dịch vụ băng đĩa, internet, các điểm kinh doanh nhạy cảm như vũ trường, khách sạn… Phát động phong trào tuyên truyền đấu tranh phòng chống văn hóa phẩm đồi trụy.

2. Các giải pháp về quốc phòng – an ninh:

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ Đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, đề cao cảnh giác cách mạng, kiên quyết chống lại những âm mưu thủ đoạn “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

- Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng nhóm hộ tự quản.

- Xây dựng lực lượng Công an, Quân sự vững về chính trị tư tưởng, mạnh về tổ chức, tinh thông kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh.

- Tăng cường đầu tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật cần thiết để tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo, hạn chế tối đa tình trạng khiếu nại vượt cấp.

3. Các giải pháp về xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân:

- Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều hành của UBND Phường, tiếp tục thực hiện nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân. Thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết tốt các hồ sơ hành chính, không để tồn đọng.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành. Tổ chức thông tin hai chiều nhanh và kịp thời. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai mọi chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân trên địa bàn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra giám sát”.

- Quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên có năng lực, đạo đức tư cách, có tinh thần trách nhiệm đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tạo điều kiện cho cán bộ tham gia học tập, rèn luyện kỹ năng điều hành và quản lý. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban điều hành khu phố - tổ dân phố.

- Nâng cao vai trò  của Mặt Trận và các tổ chức thành viên, với tư cách là đại diện cho tổ chức quần chúng, chăm lo bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Tập trung đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Thực hiện tốt công tác giám sát trên các lĩnh vực ở địa phương.