Phương hướng hoạt động trọng điểm của đơn vị nhiệm kỳ 2010 - 2015

I. MỤC TIÊU:

Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ. Tập trung thực hiện  công tác an sinh xã hội, phòng chống ma túy, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước dựa trên cơ sở chỉnh trang đô thị, để thu hút đầu tư xây dựng các dự án. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi 4 mục tiêu của Quận 1 ngày càng “An toàn, sạch đẹp, văn minh lịch sự và phát triển bền vững”.

II. NHIỆM VỤ:

1. Về kinh tế:

Tiếp tục hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể hoạt động có hiệu quả và đúng pháp luật; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu thu thuế; thực hiện đảm bảo chỉ tiêu thu – chi ngân sách phường và các nguồn thu quỹ pháp lệnh. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả quy chế chi tiêu nội bộ. Hoàn thành  thu thuế, thu ngân sách đạt các chỉ tiêu hàng năm.

2. Về quản lý đô thị:

Không để xảy ra tình trạng xây dựng, sửa chữa nhà không phép, hạn chế tối đa xây dựng sai phép (không vượt quá 10% tổng số công trình xây dựng được cấp phép). Phấn đấu chỉnh trang mở rộng nâng cấp hẻm từ 1 đến 2 hẻm; duy tu 12 đến 15 hẻm.

3. Về văn hóa – xã hội:

Tiêm chủng phòng bệnh trẻ em đạt tỷ lệ 100%; phát triển dân số tự nhiên đạt tỷ lệ 1%, sinh con thứ 3 dưới 3%; 100% trẻ em dưới 6 tuổi có thẻ bảo hiểm y tế. Nâng cao chất lượng hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Vận động nhân dân hiến máu tự nguyện theo chỉ tiêu của Quận đề ra.

Nâng thu nhập hộ nghèo đến năm 2015 cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 12 triệu đồng/người/năm.      

100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá; 90% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; giữ vững danh hiệu 3 Khu phố văn hoá (KP1, 4, 5) và 01 khu phố (KP6) công nhận Khu phố văn hóa. Đến cuối nhiệm kỳ phấn đấu Khu phố 2, 3 đạt danh hiệu Khu phố văn hóa.

4. Về quốc phòng – an ninh:

Ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội kéo giảm phạm pháp hình sự từ 5- 7% trở lên, tỷ lệ khám phá án từ 70% trở lên, phấn đấu không để trọng án cháy nổ xảy ra trên địa bàn, chuyển hóa 90 – 95% tính phức tạp về ma túy, đưa 100% đối tượng nghiện mới phát sinh và số tái nghiện đi cai nghiện tại các trung tâm.

Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân dự bị động viên, phát triển Đảng trong thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự là 2%, phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ là 15.5% và phát triển Đoàn là 75%.

5. Về xây dựng hệ thống chính trị:

- Về xây dựng Đảng:

Về công tác chính trị tư tưởng:

Tổ chức quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, đặc biệt là các Nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, xác định lập trường, tư tưởng, kiên định với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Công tác phát triển Đảng:

Đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch – vững mạnh hàng năm, 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách; phát triển 15 – 20 đảng viên. Đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ: đối với chi bộ khu phố đạt 80% trở lên; đảng viên đương chức đạt 100%. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 15-20 đảng viên mới.

Về Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: xem đây vừa là mục tiêu giáo dục công tác chính trị, vừa là giải pháp để động viên mọi người xây dựng lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng lòng tin trong Đảng, trong nhân dân đối với Đảng, giữ vững đoàn kết trong toàn Đảng bộ, trong cả hệ thống chính trị, tạo thành phong trào tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Về công tác tổ chức – cán bộ:

Thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức của Đảng, tiếp tục củng cố quy chế chặt chẽ để phát huy dân chủ trong nội bộ Đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; phát huy tính tiên phong gương mẫu, trung thực của cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên; giữ gìn sự đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ Đảng, đặc biệt là trong Ban chấp hành Đảng bộ, đội ngũ cán bộ chủ chốt và cấp ủy các chi bộ.

Về công tác kiểm tra, giám sát:

Chủ động kiểm tra, giám sát ngăn ngừa có hiệu quả các đảng viên, tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm, phối hợp thực hiện đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức.

- Về xây dựng chính quyền:

Phát huy sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc đề ra những giải pháp, mô hình, giải quyết công việc hiệu quả, có tính thực tiễn cao. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức vừa hồng, vừa chuyên. Việc tuyển dụng, sử dụng cán bộ công chức phải đúng theo qui định pháp luật, trong đó ưu tiên sử dụng cán bộ trẻ để tạo sức bật trong nhiệm vụ được giao.

Phấn đấu năm 2012, 100% cán bộ công chức phải có trình độ tốt nghiệp từ trung cấp chuyên môn trở lên; cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) phải có trình độ đại học từ 10 - 20%.

Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của Đề án 30 của Chính phủ trong việc rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp với tình hình thực tiễn.

Có 100% tổ dân phố tham gia phân loại trong đó có trên 80% tổ dân phố đạt xuất sắc, 20% tổ dân phố đạt loại khá, không có tổ dân phố yếu.

- Về công tác vận động nhân dân:

Khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc cần bám sát vào Nghị quyết của Đảng ủy và chỉ đạo của ngành dọc để chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch. Thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân theo Nghị quyết số 07-NQ/BCT của Bộ Chính trị, chú trọng tập hợp các tầng lớp nhân dân, đồng bào người Hoa, các tôn giáo, đồng bào có đạo tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với chính quyền, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, công tác giảm nghèo và xây dựng nhà tình thương.

Thường xuyên củng cố, phát triển lực lượng chính trị nòng cốt. Tăng cường nắm bắt dư luận xã hội.

Hàng năm Mặt trận và các đoàn thể phấn đấu đạt xuất sắc.

Hội phụ nữ phát triển hội viên phụ nữ mới đạt 1.300 hội viên/năm; trên 90% hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên thì có ít nhất 01 hội viên phụ nữ.

Đoàn thanh niên củng cố chất lượng hoạt động và sinh hoạt trong Ban chấp hành Đoàn phường, chi đoàn khu phố. Bồi dưỡng, giới thiệu từ 1 đến 2 đoàn viên ưu tú  cho Đảng, phấn đấu phát triển 100 đoàn viên để bổ sung nguồn đoàn viên tại các chi đoàn, đặc biệt là chi đoàn khu phố.

Hội Cựu chiến binh thực hiện tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”, gia đình hội viên Cựu chiến binh văn hóa. Phát triển 3% trên tổng số hội viên.

- Hội Chữ thập đỏ hoàn thành 100% chỉ tiêu hiến máu tự nguyện hàng năm. Xây dựng 6/6 khu phố có đội cứu hộ, cứu nạn. Phát triển 80 hội viên/năm.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Các giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội:

1.1. Tăng cường quản lý Nhà nước trên lĩnh vực kinh tế thông qua việc thường xuyên thực hiện hậu kiểm, nhắc nhở nhằm phòng ngừa và phối hợp xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. Nâng cao trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế phường.

1.2. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền và phổ biến các quy định có liên quan đến lĩnh vực nhà đất, đô thị.

1.3. Tăng cường nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc phường và các tổ giám sát cộng đồng đối với công trình phúc lợi như: sửa chữa nâng cấp đường, vỉa hè, hẻm và các công trình khác của Nhà nước trên địa bàn.

1.4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư’, trong sinh hoạt tổ dân phố, thường xuyên thực hiện 06 tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy ước cộng đồng của tổ dân phố.

1.5. Phát huy vai trò của Hội khuyến học và gia đình hiếu học; mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề và các lớp về tuyên truyền pháp luật; tiếp tục thực hiện trợ cấp 1học bổng giúp các em hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường.

1.6. Liên hệ các cơ quan, đơn vị giải quyết và tạo điều kiện việc làm cho lao động trong diện giảm nghèo.

1.7. Tăng cường tuyên truyền trong gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, nhân viên không sinh con thứ 3; vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

2. Các giải pháp về quốc phòng – an ninh:

Nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ chiến sĩ Công an, Phường đội, lực lượng cảnh sát khu vực. Củng cố vững chắc lực lượng an ninh cơ sở, bảo vệ dân phố.

Phối hợp với Công an, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng chuyên trách, thanh tra xây dựng, nghiệp đoàn xe ôm tuần tra chốt chặn các tụ điểm phúc tạp về ma túy. Có kế hoạch bồi dưỡng, chăm lo tốt các lực lượng này để các lực lượng an tâm thực thi nhiệm vụ.

Quản lý tốt các đối tượng hồi gia, kiên quyết không để phát sinh tụ điểm và đối tượng sử dụng, mua bán chất ma túy. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thông qua nhiều hình thức khen thưởng đột xuất, thưởng nóng, hoặc hỗ trợ, trợ cấp vay vốn cho các cá nhân thường xuyên có thành tích bắt, tố giác tội phạm.

3. Các giải pháp về xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân:

Xác định thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là nội dung xuyên suốt nhiệm kỳ VII của Đảng bộ.

Thường xuyên củng cố, đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng ủy, các cấp ủy Chi bộ, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Bộ Chính trị. Xây dựng quy chế họat động của các cấp ủy. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30-CT/TW về “Thực hiện dân chủ trong Đảng” và các qui định khác của cấp trên.

Chú ý coi trọng công tác phát triển Đảng đặc biệt là phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng thanh tra xây dựng, phụ nữ, giáo viên, Ban cán sự tổ dân phố.

Định kỳ hàng năm rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch quy họach cán bộ. Rà soát, sắp xếp, phân công hợp lý nhiệm vụ của đội ngũ công chức phù hợp với chuyên môn đào tạo.

Ứng dụng tin học hóa quản lý hành chính nhằm tạo điều kiện cải tiến quy trình giải quyết công việc nhanh, hiệu quả. Trang bị, duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất góp phần xây dựng công sở văn minh.

Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và của Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy.

Thực hiện công tác vận động, tập hợp quần chúng theo đặc thù của phường bằng nhiều hình thức, mô hình đa dạng, nhân rộng mô hình hoạt động có hiệu quả. Làm tốt công tác chăm lo cho hội viên đặc biệt là những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, tàn tật… thực hiện tốt vai trò là cầu nối tin cậy giữa Đảng – chính quyền và nhân dân.