Phương hướng hoạt động trọng điểm của đơn vị nhiệm kỳ 2010 - 2015

Với những kết quả đạt được, Đảng bộ và nhân dân Phường Bến Thành quyết tâm: Nâng cao chất lượng thực hiện 4 mục tiêu của Quận, xây dựng Phường Bến Thành ngày càng “An toàn, sạch đẹp, văn minh, lịch sự và phát triển bền vững”. Do đó, Đảng bộ Phường xây dựng phương hướng lãnh đạo như sau:

I. NHIỆM VỤ:

1. Về Kinh tế: Xác định thế mạnh kinh tế của Phường: dịch vụ thương mại, nên có kế hoạch phát triển theo từng loại hình phù hợp ; Quản lý chặt chẽ các nguồn thu chi ngân sách, thực hành tiết kiệm; Phấn đấu hoàn thành thu ngân sách hàng năm theo chỉ tiêu pháp lệnh được giao.  

2. Về Quản lý đô thị: Vận động nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, tăng cường công tác quản lý đô thị.

3. Về Văn hóa -Xã hội: Giữ vững danh hiệu Phường văn hóa và 06 Khu phố văn hóa,  tổ chức triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Đến năm 2015, cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 15 triệu đồng/người/năm.  

4. Về Quốc phòng – An ninh: Giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục phát huy thế mạnh trong phong trào “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, không để phát sinh các tụ điểm phức tạp.

5. Về xây dựng hệ thống Chính trị:

5.1 Về xây dựng Đảng:

            - Quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trong toàn Đảng bộ, chống tư tưởng dao động, chủ nghĩa cá nhân. Đồng thời, vận động mọi đảng viên nâng cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện.

            - Tích cực thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nâng cao đạo đức, trách nhiệm cá nhân, lối sống lành mạnh của cán bộ đảng viên, tăng cường đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, nâng chất lượng công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt Đảng, công tác phê và tư phê.

            - Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ dự bị, dự nguồn các chức danh chủ chốt của Phường, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng thông qua việc đánh giá cán bộ công chức và phân tích chất lượng đảng viên hàng năm, trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Phấn đấu kết nạp từ 35 đến 50 đảng viên.

            - Đề cao trách nhiệm kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra, chi ủy chi bộ và đảng viên, chú trọng kiểm tra đảng viên thực hiện và chấp hành pháp luật, kiểm tra đảng viên, tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm, 19 điều Đảng viên không được làm.

5.2 Về xây dựng chính quyền: Cải cách hành chính được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân tốt hơn; đồng thời là giải pháp để phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu. Xây dựng, rà soát, bổ sung quy chế phối hợp giữa các đơn vị; Tăng cường trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ công chức.

5.3 Về công tác vận động nhân dân: Các đoàn thể đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động phù hợp với quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các chương trình hành động, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Các giải pháp về phát triển Kinh tế - Xã hội: tạo điều kiện phát triển các loại hình kinh doanh-dịch vụ cao cấp; hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - tài chính được giao; nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa- Xã hội, giáo dục, y tế; nâng chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống Văn hóa ở khu dân cư”.

2. Các giải pháp về Quốc phòng – An ninh: thực hiện tốt kế hoạch phối hợp giữa Quân sự và Công an trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm; giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội, phát triển phong trào quần chúng bào vệ an ninh Tổ quốc; Thực hiện tốt chính sác hậu phương quân đội.

3. Các giải pháp về xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, công tác vận động nhân dân: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động ” Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định và sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; Tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách hành chánh, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, nâng cao chức năng quản lý Nhà nước tại địa phương; Mỗi đoàn thể cần bám sát Nghị quyết của Đảng ủy và chỉ đạo của ngành dọc cấp trên xây dựng các chương trình hành động hoạt động cụ thể, vận động tuyên truyền thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.