Các sở Đảng
  Chức năng, nhiệm vụ khối Phường 
- Chức năng
Đảng bộ cơ sở có chức năng lãnh đạo nhân dân địa phương thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, quốc phòng, an ninh, văn hóa- xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
- Nhiệm vụ :
Điều 23 Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam quy định tổ chức cơ sở Đảng có 5 nhiệm vụ :
1. Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả.
2. Xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên nâng cao phẩm chất đạo đức Cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác, làm công tác phát triển đảng viên.
3. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, sự nghiệp, quốc phòng, an ninh và các đoàn thể chính trị- xã hội trong sạch, vững mạnh, chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
4. Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
5. Kiểm tra việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh, kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên chấp hành điều lệ Đảng.
Trong các nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng thì nhiệm vụ hàng đầu và quan trọng nhất là đề ra và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chi bộ.
Nhiệm vụ chính trị của từng Đảng bộ, chi bộ có nội dung cụ thể phù hợp với địa bàn và lĩnh vực hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng.
Các sở Đảng