Văn kiện Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015
1. Diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015
2. Phát biểu của đồng chí Huỳnh Thị Nhân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015
3. Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015
4. Thông tri 002-TT/QU V/v nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015
5. Thông báo 003-TB/QU Về kết luận của Thường trực Quận ủy về Hội nghị chuyên đề "Quận 1 với mục tiêu phát triển bền vững"
6. Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015
7. Phụ lục số liệu Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 1, Lần IX (Nhiệm kỳ 2005-2010)
8. Phụ lục số liệu Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2005 - 2010
9. Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Quận ủy Quận 1 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005 - 2010
10. Tổng hợp ý kiến biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015
11. Diễn văn bế mạc Đại hội Đảng bộ Quận 1 lần thứ X nhiệm kỳ 2010 - 2015
12. Danh sách Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quận, Ban Thường vụ Quận ủy, UBKT Quận ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015